දියමන්ති සහ සීබීඑන් ඇඹරුම් රෝද ද්වි-ලෝහ පටිය කියත් බ්ලේඩ්