කාබයිඩ් කියත් තල මුවහත් කිරීම සඳහා දියමන්ති ඇඹරුම් රෝද