කාබයිඩ් මෙවලම් මුවහත් කිරීම සඳහා දියමන්ති ඇඹරුම් රෝද